Naamloos document
Menu

Communicatie met de server

02-01-2017

Krijgt u de melding "de verbinding met de server is mislukt"?


Updaten

30-12-2017

Updaten! Wanneer je onze software opstart, installeer dan altijd de nieuwste updates. De kalenders komen beschikbaar via deze updates. Lees meer


Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden van FotoboekNU, een dienst van FotoboekNU, zijn met ingang van 26 augustus 2011 van toepassing.

1. Definities

Product
Een door gebruiker met behulp van de FotoboekNU software gemaakt product.

Software
De software van FotoboekNU

Gebruiker
De natuurlijke persoon of rechtspersoon die de software gebruikt, ongeacht of er een transactie tot stand komt.

Dienst
De terbeschikkingstelling van de FotoboekNU software met al haar mogelijkheden, het produceren van een of meerdere producten, het verzorgen van de bestelling en verzending daarvan.

Ontvanger
De door de gebruiker opgegeven uiteindelijke ontvanger van het product van FotoboekNU

Overeenkomst
De overeenkomst waarbij FotoboekNU en de gebruiker het verrichten van de dienst overeenkomen.

Opdracht
De opdracht aan FotoboekNU tot het verrichten van de dienst.

2. Toepasselijkheid Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van de overeenkomst, aankoop en iedere aanbieding die verband houden met de dienst.

3. Totstandkoming

De overeenkomst komt tot stand door het verrichten van de dienst en bij het moment van verzending van de bevestiging van de opdracht. FotoboekNU behoudt zich het recht voor om een opdracht te weigeren om moverende redenen.

4. De dienst

Het is de gebruiker niet toegestaan om de dienst in strijd met de wet, deze algemene voorwaarden of de overeenkomst te gebruiken dan wel anderszins onrechtmatig te handelen jegens FotoboekNU. Het is niet toegestaan de software zodanig te gebruiken dat het functioneren van de software wordt beïnvloed of dat er schade wordt aangedaan aan de software of het gebruik door anderen wordt verhinderd. Gebruiker is verantwoordelijk voor de juistheid, nauwkeurigheid en volledigheid van de adressering van het product. Klachten over de uitvoering van de dienst dienen binnen 4 weken na de leverdatum die op de bevestiging vermeld is schriftelijk te worden ingediend. Na bovengenoemde periode vervalt iedere aanspraak van gebruiker.

FotoboekNU verzendt producten m.b.v. derden partijen. FotoboekNU zal er alles aan doen om de producten op de juiste tijd en datum bij deze partijen af te leveren en op het juiste adres te laten bezorgen. FotoboekNU is echter niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het afleveren van een product op een onjuiste datum of onjuist adres.

5. Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

De gebruiker vrijwaart FotoboekNU voor alle aansprakelijkheid van derden ter zake van de inhoud of uiterlijk van het product.

De gebruiker vrijwaart FotoboekNU voor alle aansprakelijkheid van derden ter zake het onjuist of ongewenst gebruik van het adres van de ontvanger.

De gebruiker vrijwaart FotoboekNU voor alle aansprakelijkheid van derden ter zake het uploaden en gebruiken van foto's en/of teksten waarop licentie, auteursrechten, copyrightrechten of anderszins eigendomsrechten rusten.

De gebruiker is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk ter zake schade als gevolg van de inhoud of uiterlijk van het product en ter zake van het ongewenst ontvangen door de ontvanger.

FotoboekNU heeft het recht om de opdrachten inzake producten met beledigende, racistische, pornografische of anderszins aanstootgevende teksten en/of beelden te weigeren, dit ter beoordeling van FotoboekNU.

FotoboekNU heeft het recht opdrachten te weigeren indien gebruiker eerder opdrachten heeft ingediend waarbij de betaling niet goed kon worden afgerond en/of andere onrechtmatigheden werden geconstateerd.

Indien FotoboekNU als gevolg van toerekenbare tekortkomingen van derden, zoals leveranciers, technische en/of telecommunicatiediensten, niet in staat is haar verplichtingen jegens gebruiker na te komen, is FotoboekNU niet gehouden tot nakoming van enige verplichting van de overeenkomst.

6. Prijzen en betaling

Gebruiker is aan FotoboekNU de in de software vermelde vergoeding verschuldigd, welke enerzijds bestaat uit de vergoeding voor het gebruik van de dienst en anderzijds voor de vergoeding van het product en de portokosten. De vergoeding is, voor zover van toepassing, inclusief btw. De kosten van transmissie en internet toegang worden door de gebruiker zelf gedragen.

7. Beveiliging

Om risico's van onbevoegd toegang, vernietiging of verlies van de door gebruiker opgegeven gegevens, etc. uit te sluiten heeft FotoboekNU de nodige beveiligingsmaatregelen genomen, maar FotoboekNU kan ter zake geen garantie geven.

8. Annulering

De gebruiker heeft het recht de overeenkomst binnen 12 uur na totstandkoming ervan schriftelijk/per e-mail te annuleren. Het zichttermijn is niet van toepassing aangezien de producten tot stand zijn gekomen overeenkomstig de specificaties van de gebruiker.

9. Copyright

De beelden, foto's en/of illustraties op de software zijn eigendom van FotoboekNU en mogen zonder voorafgaande toestemming niet gebruikt worden voor andere doeleinden anders dan voor het creëren van een FotoboekNU product. Naast de beelden mogen ook geen teksten, grafisch materiaal, logo's e.d. worden gedownload, verveelvoudigd, verspreid, vermenigvuldigd en/of anderszins gemaakt worden, zonder uitdrukkelijke toestemming van FotoboekNU.

10. Klantenservice

Voor vragen, klachten, suggesties, wensen, e.d. kan iedereen zich wenden tot de klantenservice van FotoboekNU welke door FotoboekNU wordt beheerd. Telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 16.30. Per mail bereikbaar via de link contact op de software. Schriftelijk bereikbaar via onderstaand adres:

FotoboekNU
Postbus 139 4535 AC Terneuzen Nederland
info@fotoboeknu.nl

11. Wijziging voorwaarden

De voorwaarden en de in de software vermelde informatie kunnen door FotoboekNU te allen tijde worden gewijzigd.

12. Slotbepalingen

Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

Geschillen tussen gebruiker en FotoboekNU kunnen worden voorgelegd aan het kantongerecht te Terneuzen.